Domov / Lokalno / 9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE 2016

9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE 2016

V sredo, 9. marca 2016, je v dvorani Družbenega doma Grosuplje potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Občinski svetniki so med drugim dali pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Pettauer Žižek za direktorico Centra za socialno delo Grosuplje ter sprejeli osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017, Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v občini Grosuplje in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«. Občinski svetniki so prav tako sprejeli Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje.

Dnevni red je bil naslednji:

 1. Potrditev zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje;
 2. Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Grosuplje;
 3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017;
 4. Osnutek Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2016 in 2017;
 5. a) Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje;
  b) Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje;
  c) Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje;
  d) Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček Mala vas pri Grosupljem;
  e) Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap;
 6. Osnutek odloka o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v občini Grosuplje;
 7. Osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«;
 8. Osnutek odloka o priznanjih Občine Grosuplje;
 9. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti;
 10. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje;
 11. Osnutek programa dela Občinskega sveta Občine Grosuplje za leto 2016;
 12. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016;
 13. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1465/9, k.o. 1781-Polica;
 14. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2116/4, 2116/5 in 2116/6, vse k.o. 1789-Ponova vas;
 15. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 985/6, 985/7 in 986/15, vse k.o. 1782-Stara vas;
 16. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov.

Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Grosuplje

Po Zakonu o socialnem varstvu lokalna skupnost, na območju katere ima socialnovarstveni zavod sedež, daje mnenje k imenovanju direktorja. Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Pettauer Žižek za direktorico Centra za socialno delo Grosuplje.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017.

Župan dr. Peter Verlič je ob tem povedal, da smo ta proračun, se pravi osnutek rebalansa proračuna za leto 2016 in osnutek proračuna za prihodnje leto, poimenovali proračun izzivov. Vsaka postavka v proračunu je skrbno pretehtana in je bila skrbno obravnavana. Usklajevanja so najprej potekala na nivoju občinske uprave, sledila pa so tudi usklajevanja z ostalimi proračunskimi uporabniki, se pravi z našimi zavodi, z javnim vrtcem Kekec, obema osnovnima šolama, s knjižnico, pa tudi s predsedniki krajevnih skupnosti, z gasilsko zvezo.

Takšen rekorden proračun kot smo ga imeli v letu 2014, bo zelo težko ponoviti. Smo del državnega proračuna in delimo usodo. Od države smo precej odvisni pri pridobivanju evropskih sredstev, saj morajo ministrstva sprva razpise za evropska sredstva pripraviti, da se na njih lahko prijavimo. Poleg tega pa je Vlada RS občinam precej znižala sredstva, Občina Grosuplje bo tako dobila kar 2.600.000 evrov manj, to so investicijska sredstva.

Županu dr. Petru Verliču in direktorju občinske uprave Dušanu Hočevarju je kljub temu uspelo z ministrstvi podpisati več sporazumov. Podpisan imamo sporazum za gradnjo nadvoza v Sončne dvore, pri čemer smo dosegli tudi to, da bo financiranje, ki je bilo najprej 100% predvideno s strani občine, zdaj v 80% izvedeno s strani države in samo v 20% s strani občine. Prav tako imamo podpisan sporazum za gradnjo zadrževalnika Veliki potok, ki bo v celoti financiran s strani države, na ministrstvu za infrastrukturo pa so v podpisu tudi sporazumi za ureditev pločnikov med Cikavo in Šmarjem, v Mali Račni in od Malega Vrha proti Škofljici. Seveda se bodo ustrezno uredila tudi javna razsvetljava in avtobusna postajališča.

Pred vrati je gradnja lekarne, že spomladi se bo začela tudi gradnja krožišča Pod gozdom, prav tako se bo letos pričela gradnja avtocestnega priključka Šmarje – Sap. Spomladi se začne tudi gradnja podružnične osnovne šole na Polici. Gre za našo največjo investicijo, ta tudi najbolj obremeni naš dvoletni proračun.

Sredstva v proračunu bomo tako zelo dobro unovčili v korist dobrega in kvalitetnega bivanja občank in občanov v naši občini. Župan je še dejal, da je ta proračun realen, stvaren in poln izzivov, ki jih bomo sigurno uspeli premagati.

Osnutek Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2016 in 2017

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel osnutek Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2016 in 2017. Načrt obsega načrt pridobivanja (nakupa) nepremičnin ter načrt razpolaganja (prodaje) nepremičnin. V načrt so zajete nepremičnine, ki so predmet občinskih projektov ali pa so navedene v vlogah občanov.

Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje; Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje; Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje; Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček Mala vas pri Grosupljem; Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap

Občinski svet Občine Grosuplje je vse zgoraj naštete sklepe sprejel. Zaradi povišanja stroškov dela v strukturi cene vzgojno varstvenih storitev, ki imajo osnovo v spremenjeni plačni zakonodaji, se cene v javnem in zasebnih vrtcih v naši občini povišujejo za 3,7%.

Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v občini Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v občini Grosuplje.

Občina Grosuplje je imela veljaven Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 14/2000) in Odlok o ureditvi cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 14/2000 in 96/2011), vsebina teh dveh odlokov pa je po novem obravnavana v novem Odloku o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa. Leta 2011 je začel veljati tudi nov Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 in 17/14), ki v 126. členu določa, da morajo občine svoje predpise o občinskih cestah uskladiti z določbami predmetnega zakona. Zakon o cestah v IX. poglavju obravnava gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, tako da nov Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa vsebuje le tiste določbe, ki niso urejene z omenjenim zakonom, so pa pomembne za ureditev cest in prometa na njih. Poleg uskladitve z veljavno cestno prometno zakonodajo je v odloku urejen tudi mirujoč promet v občini Grosuplje.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«.

Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje bo kot skupni organ teh treh občin skrbel za spremljanje razpisov s področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, pripravljal oziroma identificiral bo projekte, pripravljal bo projekte za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov, pripravljal in spremljal bo projekte za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja in pripravljal splošne akte s tega področja.

Sedežna občina bo Občina Grosuplje, kar pomeni, da Občina Grosuplje umesti potrebna proračunska sredstva v proračun Občine Grosuplje, zagotovi poslovne prostore ter vso opremo, administrativno logistiko, kadrovsko podporo ipd., vsi stroški pa se po predlogu delijo med vse tri občine po tretjinah.

Odlok o priznanjih Občine Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o priznanjih Občine Grosuplje. Odlok spreminja vrste priznanj občine Grosuplje, ohranijo se priznanja Občine Grosuplje, in sicer priznanje z zlatim, srebrnim in bronastim znakom, nagrada Občine Grosuplje, ki je bila do sedaj ena od oblik priznanja, pa se ukinja.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti. V skladu z veljavnimi predpisi je Občina dolžna zagotavljati izvajanje obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne ter padavinske vode, občani pa so dolžni svoje objekte priključiti na javna omrežja. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da je služnostna pravica na občinski nepremičnini odplačna, razen če obstaja javni interes. Priključitev vseh predmetnih objektov je v cilju izpolnjevanja okoljevarstvene politike, zato tudi predmetni sklep prispeva k doseganju tega cilja – je torej v javnem interesu.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje. Sedanji Občinski volilni komisiji je potekel mandat 15. 2. 2016, zato je bilo potrebno imenovati novo Občinsko volilno komisijo za štiriletni mandat, ki ima 8 članov, pri čemer se predsednik in njegov namestnik imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov.

V Občinsko volilno komisijo Občine Grosuplje so bili imenovani: Andrej Krašek za predsednika, Nevenka Pleterski za namestnico predsednika in za člane: Irena Predalič, Pavle Štrubelj, Živa Lončarič Hočevar, Jože Kadunc, Rok Kobal in Franci Zorko. Mandatna doba Občinske volilne komisije Občine Grosuplje traja štiri leta.

Program dela Občinskega sveta Občine Grosuplje za leto 2016

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Grosuplje za leto 2016 z vsemi pripombami. Občinski svet v skladu z 22. členom Poslovnika občinskega sveta vsako leto sprejme program svojega dela, ki določa okvirni načrt dela občinskega sveta.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016. Vse nepremičnine, zajete v tem predlogu, so v javni uporabi, večinoma kot ceste in pločniki.

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1465/9, k.o. 1781-Polica ; Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2116/4, 2116/5 in 2116/6, vse k.o. 1789-Ponova vas; Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 985/6, 985/7 in 986/15, vse k.o. 1782-Stara vas

Občinske svetnice in svetniki so zgoraj naštete sklepe sprejeli.

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje je pod zadnjo točko dnevnega reda direktor občinske uprave Dušan Hočevar občinskim svetnikom predstavil tudi dva večja projekta: izgradnjo nove lekarne pri zdravstvenem domu in izgradnjo nadvoza v Sončne dvore.

About Novinar

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …