Domov / Lokalno / JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI OPPN NOVO JEDRO VIŠNJE GORE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI OPPN NOVO JEDRO VIŠNJE GORE

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica-UPB2 (Uradni List RS, št. 91/2015) župan Občine Ivančna Gorica izdaja Javno naznanilo o javni razgrnitvi podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore, ki ga je izdelalo podjetje RC Planiranje d.o.o. Celje pod št. 721/13.

Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine Ivančna Gorica in na spletnem naslovu: Novo jedro OPPN

Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne 15.02.2017. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer 08.03.2017 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokolska ulica 5.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore, dajo pisne pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek OPPN Novo jedro Višnje Gore«.

Ta sklep začne veljati z dnem objave.

Številka: 3505-0004/2013-22
Datum: 16. 01. 2017

Župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …