Domov / Lokalno / 15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE

V sredo, 5. aprila 2017, je v dvorani Družbenega doma Grosuplje potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki so med drugim sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje, Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje, Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 in Celostno prometno strategijo občine Grosuplje.

Prav tako so dali pozitivna mnenja k imenovanju Janje Zupančič za ravnateljico Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, Majde Fajdiga za ravnateljico VVZ Kekec Grosuplje in Deana Teliča Zavašnika za ravnatelja Glasbene šole Grosuplje. V Svet javnega vzgojno varstvenega zavoda VVZ Kekec Grosuplje za mandatno obdobje 2017 – 2021 pa so bili imenovani Iztok Vrhovec, Nejc Kolmančič in Urška Petak.

Dnevni red je bil naslednji:

 1. Potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje;
 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018;
 3. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018;
 4. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje;
 5. Celostna prometna strategija občine Grosuplje;
 6. Osnutek odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje;
 7. Osnutek odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje;
 8. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016;
 9. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje;
 10. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno varstvenega zavoda Kekec Grosuplje;
 11. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje;
 12. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno varstvenega zavoda VVZ Kekec Grosuplje;
 13. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje;
 14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017;
 15. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2269/10, 2269/11 in 2296/2, vse k.o. 1790-Slivnica;
 16. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1482/9, k.o. 1781-Polica;
 17. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1462/10 in 1462/12, obe k.o. 1781-Polica;
 18. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 2017 in Odlok o proračunu občine Grosuplje za leto 2018. Prvega v višini 22.167.236 evrov, drugega pa v višini 20.438.718 evrov. Posledica sprejema obeh odlokov je nov proračun za leti 2017 in 2018 v vsebini in višini, ki je potreben za realizacijo vseh nalog, ki so si jih zadali v obeh proračunih.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018.

Osnutek tega načrta je bil obravnavan na 14. seji Občinskega sveta. Predlogov sprememb in dopolnitev ni bilo, zato je bil načrt na tokratni seji v nespremenjeni vsebini predlagan kot predlog. Načrt obsega načrt pridobivanja oz. nakupa nepremičnin ter načrt razpolaganja oz. prodaje nepremičnin.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje.

Občina Grosuplje je sicer imela veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Ur.l. RS, št. 25/2013), vendar pa ker smo v letu 2016 izvedli terensko snemanje vseh kategoriziranih občinskih cest, na podlagi česar so se ugotovili dejanski poteki in stanje cest na terenu, smo želeli predmetne spremembe evidentirati z novo spremembo Odloka.

Celostna prometna strategija občine Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Celostno prometno strategijo občine Grosuplje.

Občina Grosuplje je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za pripravo Celostne prometne strategije. Celostna prometna strategija se gradi na že obstoječih planih občine, kjer pa so ljudje del rešitve, zato priprava CPS pravzaprav pomeni »Planiranje za ljudi.« Prednost imajo tako imenovani »mehki« ukrepi, ki so finančno najmanj zahtevni in najlaže izvedljivi (ne vključujejo gradnje, ampak ukrepe kot so sprememba načinov prevoza, učinkovitejša raba prometnic…). Šele v primeru, da ti ukrepi ne rešijo težav, se iščejo infrastrukturne rešitve. Zato CPS omogoča tudi najoptimalnejše izkoriščanje občinskega proračuna.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje. Odlok na novo definira lokalne gospodarske javne službe na območju občine Grosuplje in je usklajen s spremenjenimi državnimi predpisi s področja posameznih gospodarskih javnih služb. Prav tako opredeljuje načine izvajanja ter oblike zagotavljanja obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter njihovo financiranje.

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje. Odlok določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Grosuplje. Gospodarska javna služba se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016. Gre za realizacijo proračuna Občine Grosuplje za leto 2016. Višina realiziranih prejemkov s prenosom sredstev iz preteklega leta je znašala 16.837.853 evrov. Višina realiziranih izdatkov pa 15.257.640 evrov. Ostanek sredstev v višini 1.580.213 evrov se je prenesel v leto 2017.

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti na območju katere ima šola sedež. Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel odločitev, da daje pozitivno mnenje k imenovanju Janje Zupančič za ravnateljico Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno varstvenega zavoda Kekec Grosuplje

V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti na območju katere ima šola sedež. Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel odločitev, da daje pozitivno mnenje k imenovanju Majde Fajdiga za ravnateljico VVZ Kekec Grosuplje.

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje

V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti na območju katere ima šola sedež. Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel odločitev, da daje pozitivno mnenje k imenovanju Deana Teliča Zavašnika za ravnatelja Glasbene šole Grosuplje.

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno varstvenega zavoda VVZ Kekec Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno varstvenega zavoda VVZ Kekec Grosuplje.

V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno varstveni zavod Kekec Grosuplje (Uradni list RS 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08, 82/09, 29/10, 50/12 in 32/13) svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Članom Sveta zavoda bo prenehal mandat 16. 6. 2017, zato je moral Občinski svet imenovati tri predstavnike ustanovitelja, Občine Grosuplje, v Svet zavoda za mandatno obdobje 2017 – 2021. V Svet javnega vzgojno varstvenega zavoda VVZ Kekec Grosuplje so občinski svetnice in svetniki imenovali Iztoka Vrhovca, Nejca Kolmančiča in Urško Petak.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje.

Občina Grosuplje želi skladno z dokumenti »Evropa 2020«, »Evropska digitalna agenda« ter »Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020« zagotoviti visokohitrostni dostop do interneta vsaj 100 Mb/s, 96 % gospodinjstvom.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017

Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017. Vse nepremičnine, zajete v tem predlogu, so v javni uporabi, večinoma kot ceste in pločniki.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2269/10, 2269/11 in 2296/2, vse k.o. 1790-Slivnica; Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1482/9, k.o. 1781-Polica; Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1462/10 in 1462/12, obe k.o. 1781-Polica

Občinski svetnice in svetniki so zgoraj naštete sklepe sprejeli.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …